02/08/2021 13:16:46

01. Phòng Thống kê Tổng hợp

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Trịnh Ngọc Hải Trưởng phòng haitnvlo@gso.gov.vn 0270.3825964
  Dương Văn Minh Nhựt Phó Trưởng phòng dvmnhutvlo@gso.gov.vn 0270.3825964
  Nguyễn Thị Mộng Nhi Thống kê viên ntmnhivlo@gso.gov.vn  
  Trần Thị Thúy Hằng Thống kê viên ttthangvlo@gso.gov.vn  
  Lê Huỳnh Diễm Thống kê viên diemlhvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 5622