02/08/2021 13:22:20

06. Chi cục Thống kê thành phố Vĩnh Long

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Bùi Thiện Mẫn Chi cục trưởng manbtvlo@gso.gov.vn 0270.3824298
  Nguyễn Thanh Phương Phó Chi cục trưởng phuongntvlo@gso.gov.vn 0270.3824298
  Lê Nguyễn Hồng Chi Thống kê viên lnhchivlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Thị Thùy Trang Thống kê viên ntttrangvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 5554