02/08/2021 13:23:12

07. Chi cục Thống kê huyện Long Hồ

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Trịnh Văn Sáu Chi cục trưởng tvsauvlo@gso.gov.vn 0270.3850371
  Nguyễn Ngọc Thái Phó Chi cục trưởng nnthaivlo@gso.gov.vn 0270.3850371
  Nguyễn Khắc Vinh Thống kê viên nkvinhvlo@gso.gov.vn  
  Phạm Minh Đức Thống kê viên pmducvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 236864