02/08/2021 13:23:57

08. Chi cục Thống kê huyện Mang Thít

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Trịnh Văn Sáu Chi cục trưởng tvsauvlo@gso.gov.vn 0270.3840353
  Trần Cao Niên Phó Chi cục trưởng tcnienvlo@gso.gov.vn 0270.3840353
  Nguyễn Trí Dũng Thống kê viên ntdungvlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Hoàng Phú Thống kê viên nhphuvlo@gso.gov.vn  
  Lê Nguyễn Xuân Yến Thống kê viên lnxyenvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 5539