02/08/2021 13:24:45

09. Chi cục Thống kê huyện Vũng Liêm

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Nguyễn Văn Bảy Chi cục trưởng nvbayvlo@gso.gov.vn 0270.3870038
  Trần Ngọc Thiện Phó Chi cục trưởng tnthienvlo@gso.gov.vn 0270.3870038
  Đỗ Nhật Linh Thống kê viên dnlinhvlo@gso.gov.vn  
  Âu Bùi Trọng Nghĩa Thống kê viên abtnghiavlo@gso.gov.vn  
  Bùi Thị Mỹ Huyền Thống kê viên btmhuyenvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 5548