02/08/2021 13:25:35

10. Chi cục Thống kê huyện Tam Bình

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Phạm Văn Thái Phó Chi cục trưởng PT pvthaivlo@gso.gov.vn 0270.3860323
  Khương Thụy Minh Châu Thống kê viên ktmchauvlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Tấn Ngân Linh Thống kê viên ntnlinhvlo@gso.gov.vn  
  Lê Huỳnh Diễm Thống kê viên diemlhvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 121689