02/08/2021 13:27:19

12. Chi cục Thống kê huyện Trà Ôn

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Nguyễn Minh Văn Chi cục trưởng nmvanvlo@gso.gov.vn 0270.3770044
  Phạm Văn Thà Phó Chi cục trưởng thapvvlo@gso.gov.vn 0270.3770044
  Tống Kim Tùng Thống kê viên tktungvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 5561