02/08/2021 13:28:06

13. Chi cục Thống kê huyện Bình Tân

  Họ và tên Chức vụ  Địa chỉ Email  Điện thoại 
  Nguyễn Minh Nhựt Chi cục trưởng nmnhutvlo@gso.gov.vn 0270.3766276
  Lê Minh Tuấn Phó Chi cục trưởng lmtuanvlo@gso.gov.vn 0270.3766276
  Trần Thanh Tùng Thống kê viên tttungvlo@gso.gov.vn  
  Nguyễn Hòa Minh Thống kê viên nhminhvlo@gso.gov.vn  

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174953