21/07/2021 10:16:09

Ban Lãnh đạo

 

Họ tên

Chức vụ

Thông tin cơ bản

Hà Văn Ban

Cục trưởng

Sinh ngày: 17/5/1965

Quê quán: Trung An, Vũng Liêm, Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày bổ nhiệm: 10/6/2021

Điện thoại cơ quan: 0270.3828285

Email: banhvvlo@gso.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thống kê

Lê Đức Hoành

Phó Cục trưởng

Sinh ngày: 19/5/1964

Quê quán: Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày bổ nhiệm: 01/7/2016

Điện thoại cơ quan: 0270.3823686

Email: hoanhldvlo@gso.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thống kê

Trần Chánh Thành

Phó Cục trưởng

Sinh ngày: 02/02/1973

Quê quán: Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày bổ nhiệm: 01/11/2020

Điện thoại cơ quan: 0270.3838669

Email: tcthanhvlo@gso.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Đại học Thống kê

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 174897