05/08/2021 10:36:10

QĐ điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng, Phòng Thu thập Thông tin

          Ngày 14/12/2020, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 94/QĐ-CTK về việc Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Thanh Sơn, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Thu thập Thông tin thống kê Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, kể từ ngày 01/01/2021.

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 5588